VYZNANIE VIERY

Cirkev Manna sa riadi nasledovnými presvedčeniami:

SVÄTÉ PÍSMO: Biblia je Slovo inšpirované Bohom, ktoré bolo napísané ľuďmi pod vedením Ducha Svätého. Prijímame neomylnosť Písiem, ktoré sú vzorom pre naše správanie a učenie (2. Timoteovi 3:16; 1. Tesalonickým 2:13; 2. Petrova 1:21).

BOŽSTVO: Boh je len jeden, ale zjavuje sa v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch – to je Božia Trojica. Boh Otec je všemocný, Ten, ktorý poslal Slovo a Veľký Architekt (Ján 14:28; Ján 16:28; Ján 1:14). Syn je Slovo, ktoré sa stalo telom a existuje od počiatku tak ako Otec (Ján 1:14; Ján 1:18; Ján 1:1). Duch Svätý vychádza od oboch, Otca a Syna a zhmotňuje Slovo a je večný (Ján 15:26).

ČLOVEK, JEHO PÁD A VYKÚPENIE: Človek bol stvorený na Boží obraz a podobu, ale po zhrešení a páde Adama, vstúpil na svet hriech (Rimanom 3:23; Rimanom 6:23; Rimanom 3:10). Ježiš Kristus, Boží Syn, prišiel, aby zničil skutky diabla a dal svoj život a vylial svoju krv, aby vykúpil človeka a obnovil vzťah človeka s Bohom (Rimanom 5:12; Kolosenským 1:13-14; Efezským 2:13-14; Efezským 2:16-18; 1. Jána 3:8).

VEČNÝ ŽIVOT: Ježiš Kristus je jediná cesta, ktorá privedie ľudí k Bohu. Každý človek, ktorý verí, že Ježiš zaplatil za jeho hriechy a prijme Ho ako svojho Pána a Spasiteľa, bude spasený a bude mať večný život s Bohom. Prvým krokom k tomu, aby človek získal večný život, je POKÁNIE, ktoré vedie k znovuzrodeniu človeka nie z tela, ale z Ducha – vo vnútri človeka. Táto skúsenosť človeku dáva večný život s Bohom (Ján 3:3-5; 2. Korintským 7:10; 1. Jána 5:12-13).

SPASENIE: Veríme, že spasenie môže človek získať len tu na zemi, a nie po smrti. Spasenie nemožno dosiahnuť prostredníctvom dobročinných ani iných skutkov, ani tým, že človek navštevuje cirkev. Spasenie získavame z Božej milosti skrze vieru a bolo nám sprístupnené skrze obeť Ježiša Krista na kríži a Jeho zmŕtvychvstaním potom, ako zaplatil cenu za naše hriechy v nebeskej svätyni pred Bohom Otcom. Pre prijatie spasenia musí človek veriť vo  vykupujúce dielo Krista a verejne vyznať Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa (Efezským 2:8-9; Skutky 4:12; Rimanom 10:8-10; Židom 9:23-24).

BOŽIE UZDRAVENIE: Božou vôľou je uzdraviť dnes a vždy všetkých ľudí, či už spasených alebo nespasených a uzdraviť všetky druhy chorôb. Veríme, že vierou v Božie zasľúbenia je možné prijať uzdravenie z každej fyzickej či psychickej choroby a udržať si dobré zdravie. Veríme, že nikto nemôže nútiť druhého človeka mať určitú úroveň viery, ktorú ešte nedosiahol, a preto nikomu nebránime, aby sa obrátil na kvalifikovaných lekárov alebo išiel do nemocnice, alebo aby užíval predpísané lieky. Božie uzdravenie sa prejavuje prostredníctvom modlitby viery, kladenia rúk alebo prostredníctvom darov Ducha Svätého a bolo nám sprostredkované obeťou Ježiša Krista na kríži a má naň dnes právo každý kresťan (Jakub 5:15-16; Marek 16:18; Izaiáš 53:4-5; Matúš 8:17; 1. Petrova 2:24; Žalm 103:3; Žalm 107:20).

KRST vo VODE: Je to príkaz Ježiša pre všetkých veriacich a realizuje sa ponorením celého tela človeka pod hladinu vody. Nekrstíme maličké deti, pretože krst je akt viery, ktorý má každý človek urobiť na základe vlastného presvedčenia a zo slobodnej vôle, čoho novorodenci a maličké deti nie sú schopní. Je to vonkajší akt, ktorým sa veriaci identifikuje s Kristom v Jeho smrti a zmŕtvychvstaní (Matúš 28:19; Rimanom 6:4; Kolosenským 2:12; Skutky 2:36-39).

MATERIÁLNA PROSPERITA: Ježiš sa stal na kríži Kalvárie vo všetkom naším zástupcom. On sa stal chudobným, aby sme my na výmenu mohli prosperovať. Veríme a praktizujeme zákony prosperity, ktoré spočívajú v tom, že si Boha ctíme desiatkami a darmi (Malachiáš 3:1-12; 2. Korintským 8:9; Príslovia 3:9-10; Lukáš 6:38; 2. Korintským 9:6-11).

VYHÁŇANIE DÉMONOV: Veríme vo vyháňanie démonov a praktizujeme ho v mene Ježiša Krista (Marek 16:17; Filipenským 2:10-11; Lukáš 10:19; Jakub 4:7).

KRST V DUCHU SVÄTOM A HOVORENIE V JAZYKOCH: Veríme, že každý úprimný kresťan môže byť zmocnený mocou zhora, ktorá prichádza prostredníctvom krstu v Duchu Svätom s dôkazom hovorenia v jazykoch. Krst v Duchu Svätom je zasľúbenie od Otca pre všetkých veriacich a naplnilo sa skrze Ježiša. K tejto skúsenosti môže dôjsť až po spasení (Matúš 3:11; Ján 14:16-17; Skutky 1:8; Skutky 2:38-39; Skutky 10:44-47; Skutky 19:1-7; Skutky 2:4).

OSOBA SVÄTÉHO DUCHA A JEHO DARY: Svätý Duch bol zoslaný na zem na deň Letníc (Skutky 2:1) a zostane tu s nami až do vytrhnutia cirkvi. On nás uschopňuje a zmocňuje svojimi darmi, aby sme mohli konať Božie dielo. Medzi dary Ducha Svätého patria dary moci: dar nadprirodzenej viery,

CELOSVETOVÁ CIRKEV KRISTOVA: dar zázrakov, dar uzdravovania, dary inšpirácie (reči): hovorenie v jazykoch, proroctvo a výklad jazykov, a dary zjavenia: slovo múdrosti, slovo poznania a dar rozlišovania duchov. Tieto dary patria Svätému Duchu a On dáva jednotlivým ľuďom prejavovanie týchto darov, aby boli použité podľa Jeho vôle (Ján 14:16-17 a 26; Ján 15:26; Ján 16:7-14; Skutky 2:4; Skutky 19:11-12; Skutky 10.38; 1. Korintským 12:1 a 4-11).

FALOŠNÍ PROROCI (SEKTY): Veríme v to, čo že Ježiš povedal o falošných prorokoch(Matúš 7:15-23), že ich spoznáme po ich ovocí: v mene Božom vedú ľudí k robeniu vecí, ktoré Boh zakazuje (modlárstvo, čarodejníctvo, špiritizmus atď.) (Deuteronómium 7:25; Exodus 20:3-5; Izaiáš 44:15-18; Zjavenie 21:8; Deuteronómium 18:9-12).

ZMŔTVYCHVSTANIE SPRAVODLIVÝCH A VYTRHNUTIE CIRKVI: Pri zaznení zvuku Božej trúby vstanú z mŕtvych tí, ktorí po všetky minulé veky zomreli v Kristovi. Následne tí, ktorí budú ešte žiť, budú premenení zo smrteľného tela na večné, oslávené telo a spoločne budú vytrhnutí, aby sa stretli s Ježišom Kristom v povetrí a tak budú žiť naveky s Pánom (1. Tesalonickým 4:13-17; Matúš 24:29-31).

DRUHÝ PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA: Tak, ako bol Ježiš vzatý do neba, tak sa aj vráti druhýkrát so svojimi svätými, už nie ako Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ale ako Kráľ kráľov a Pán pánov, aby súdil a kraľoval so svojimi svätými. Diabol bude na tisíc rokov spútaný a potom bude prepustený, aby bol definitívne súdený a odsúdený so všetkými, ktorí mu slúžili (Skutky 1:11; Ján 14:1-3; Zjavenie 19:11-16).

POSLEDNÝ SÚD A VEČNÁ ODMENA: Tí, ktorí zomreli vo svojich hriechoch bez toho, aby prijali Ježiša, budú súdení za svoje zlé skutky a odsúdení do ohnivého jazera spolu s diablom a jeho démonmi, antikristom a falošným prorokom. Už nebude viac možnosť, aby znovu počuli evanjelium a urobili pokánie.

Tento trest je večný. Avšak odmena spravodlivých bude v Božej prítomnosti vo večnom pokoji a radosti (Židom 9:27; Zjavenie 19:20; Zjavenie 20:11-15; Zjavenie 21:8; Zjavenie 21:1-4, 2. Korintským 5:10; Matúš 25:31-46).