ZÁVEREČNÁ VÝZVA STRETNITE SA s BOHOM

4 VECI, ktoré BOH CHCE, aby ste VEDELI

1. Ste stratený

Rimanom 3:23
23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej;

Biblia hovorí o tom, že všetci ľudia zhrešili. Môžete si myslieť: “Ja som dobrý človek, nikomu nič zlé nerobím, dávam almužny chudobným a dokonca verím v Boha a som veľmi pobožný.” Napriek tomu Biblia hovorí, že “všetci zhrešili…”
Keď otrokyňa porodila v časoch otroctva, či už tochcela alebo nie, jej dieťa bolo automaticky otrokom.
Prečo? Pretože jeho rodičia boli otroci. Keď neskôr otrok dosiahol určitý vek a povedal: “Neprosil som o to, aby som sa narodil; nie som otrok.”, ani vtedy ním neprestával byť. Neprosil o to, aby sa narodil, ale narodil sa a narodil sa už ako otrok. To isté sa deje aj dnes. Satan je knieža tejto Zeme. Keď niekto príde na tento svet, narodí sa už ako otrok hriechu, pretože semeno, ktoré ho počalo, je semeno hriechu. Kvôli tomu bol Ježiš počatý zo Svätého Ducha a nie z človeka.
Rimanom 3:10
10 …Nieto spravedlivého ani jedného;
V ľudským očiach môžete vyzerať ako veľmi spravodlivý človek. No v očiach Božích nie je nikto, kto by bol úplne spravodlivý. Práve preto sú všetci oddelení od slávy Božej.

2. Nemôžete spasiť samého seba

Efežanom 2:8-9
8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,
9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
Žiadna ľudská bytosť si nikdy nemôže kúpiť svoje spasenie alebo ho získať vlastnými zásluhami a obeťami. Nikto nebude spasený zo skutkov.
Zoberme si situáciu otroka: to, že by konal dobré skutky, by ho nevyslobodilo. Pre to, aby dosiahol slobodu, bolo nevyhnutné, aby ho niekto kúpil a potom prehlásil za slobodného. Keby naše spasenie záviselo od dobrých skutkov, Ježiš by nemusel prísť na Zem, pretože stačilo, aby
sme konali dobré skutky a tak by všetci boli spasení.

3. Boh už pripravil cestu, aby ste boli spasený

Ján 3:16
16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ježiš je jediná cesta, ktorú nám Boh dal, aby sme boli spasení. Samotný Ježiš povedal: “Ja som cesta…”
“Ale ja mám moje náboženstvo…” Ježiš nepovedal, že to alebo ono náboženstvo je cestou. Ani nepovedal, že On je “jedna” z ciest.
Ježiš povedal: “Ja som cesta…”. To nám ukazuje, že ak niekto chce prísť k Bohu, má len jednu cestu – JEŽIŠA! Ježiš zaplatil cenu za našu slobodu.
Prišiel, aby nás kúpil. Nie zlatom alebo striebrom, ale jeho vlastným životom.

4. Potrebujete prijať Ježiša

Ján 1:12
12 Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.
Pred tým, ako človek prijme Ježiša, je považovaný len za Božie stvorenie.
Keď prijme Ježiša, stane sa z neho Božie dieťa (je adoptovaný) a stane sa súčasťou Jeho rodiny.

2- MODLITBA SPASENIA

“Ó Bože, prichádzam k Tebe v mene Ježiša. Tvoje Slovo hovorí: “Toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.” (Ján 6:37)
Ó Bože, v mojom srdci verím, že Ježiš je Pán, ktorý za mňa zomrel na kríži, aby ma spasil.
Ježiš, odovzdávam ti teraz môj život a prijímam ťa ako môjho Pána a Spasiteľa. Ďakujem Ti, že si ma práve teraz spasil! Amen.”
Vitajte v Božej rodine. Od dnešného dňa ste dieťa Božie. Boh je teraz vaším Nebeským Otcom. Teraz je dôležité, aby ste kráčali s Bohom.

ČO ROBIŤ POTOM, ako ste BOLI SPASENÝ

1. ZAČAL NOVÝ ŽIVOT

Od chvíle, keď ste odovzdali svoj život Ježišovi, sa On stal vaším Pánom a Spasiteľom. Pánom, pretože začne vládnuť vo vašom živote a Spasiteľom, lebo to On vás spasil.
2. Korinťanom 5:17
17 …Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.
Teraz ste novým stvorením. Ste iným človekom a staré veci už pominuli

2. NIKDY SA NEPOZERAJTE NASPÄŤ

Lukáš 9:62
62 Nikto položivší svoju ruku na pluh a ozerajúci sa nazpät nie je súci do kráľovstva Božieho.
Matúš 24:13
13 ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.
Len preto, že ste prijali Ježiša a dostali večný život neznamená, že sa môžete vrátiť k starému životu a robiť nesprávne veci, ktoré ste robili predtým.
Znamená to, že teraz ste začali nasledovať Ježiša a potrebujete v tom pokračovať až do konca; mali by ste vložiť svoju dôveru v Ježiša a konať Božie
Slovo najlepšie, ako len viete.

3. STAŇTE SA ČLENOM CIRKVI

Nájdite najbližšiu cirkev Maná alebo Jozafat a staňte sa jej verným členom:
1- Aby ste sa naučili Božie Slovo
2- Aby ste aj vy mohli slúžiť Ježišovi v tejto cirkvi.

4. MAJTE MODLITEBNÝ ŽIVOT

Modlite sa každý deň. Modliť sa znamená hovoriť s Bohom.
Keď sa modlíte každý deň a meditujete nad Božím Slovom, váš duch sa vyvíja a vy duchovne rastiete. Ako sa máte modliť? Modlite sa k Otcovi v mene Ježiša.
Ján 16:23
23 toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič… všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.
Vždy, keď sa modlíte, modlite sa s vierou, že Boh vás počuje a že On vždy odpovedá. Viera znamená veriť, že prijímate vo chvíli, keď sa modlíte.

5. ČÍTAJTE PRAVIDELNE BIBLIU

Biblia je Božie Slovo a v nej spoznáte to, ako Boh rozmýšľa a aká je Jeho vôľa. Ak budete poznať Božie Slovo, diablovi sa nepodarí vás oklamať, pretože
viete, čo je napísané a okrem toho duchovne rastiete.
Ako čítať Bibliu?
a) Začnite čítaním Nového Zákonu: najprv Evanjeliami a potom Epištolami
b) Kým čítate, položte si otázky. Napríklad:
– Čo táto pasáž zjavuje o Božej vôli pre mňa?
– Je tu nejaký pokyn, ktorý potrebujem poslúchať?
– Nejaké zasľúbenie, ktoré si môžem privlastniť?
– Ako môže byť táto pasáž aplikovaná v mojom živote?
c) Čítajte niekoľkokrát za sebou tie isté verše.
d) Počas toho ako čítate, meditujte, aby to Slovo vstúpilo do vášho ducha.
e) Čítajte so zámerom konať to, čo čítate:
Jakub 1:22
22 A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi…

6. BUĎTE BOHU VERNÝ vo vašich DESIATKOCH a DAROCH

Keď ste odovzdali svoj život Ježišovi, dostali ste k dispozícii všetko to, čo má Boh. Avšak je na vás, aby ste aj vy dali Bohu k dispozícii všetko, čo máte.
Keď prinášate do Božieho domu desiatky a dary, hovoríte Bohu, že On je Pánom celého vášho života, dokonca aj vašich financií a že On je vaším zdrojom.
Marek 4:26-29
26 A vravel: S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä na zem
27 a spával by a vstával vodne i vnoci, a semä by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako;
28 lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase
29 A keď dozreje plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva.
Božie kráľovstvo nie je založené na zázrakoch, ale na tom, že najprv sejeme, aby sme potom žali. Vaše financie sú ako semená, ktoré keď zasejete do Božieho kráľovstva (do cirkvi, kde slúžite Bohu), On rozmnoží, aby tak evanjelium preniklo do celého sveta a tiež aby naplnil všetky vaše potreby. Čím viac budete siať, tým viac budete žať. No čím menej budete siať, tým menej budete žať.
2. Korinťanom 9:6-7
6 Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať.
7 Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Bôh.
Nikdy Bohu nedávajte svoje zvyšky. Dávajte Mu vždy to najlepšie – vo svojich financiách a v ostatných oblastiach vášho života.
Čo je to desiatok?
Desiatok je 10% z našich príjmov.
Malachiáš 3:10
10 Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám
nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne.
Prečo Boh hovorí, aby sme prinášali desiatky do Jeho domu?
1- Aby bola potrava v Božom dome.
2- Aby sa Božie dielo šírilo do celého sveta.
3- Aby vás Boh mohol na oplátku požehnať.
Čo je to dar?
Dar je všetko to, čo sejeme pravidelne, no presahuje to desiatky. 

 

7. POCITY verzus VIERA

2. Korinťanom 5:7
7 Lebo chodíme vierou a nie videním.
Nikdy sa nenechajte viesť pocitmi:
Musíte sa naučiť stále viac a viac kráčať vierou, Božím Slovom, čo znamená veriť v to, čo hovorí, aj keby vám všetky vaše pocity hovorili pravý opak. Viera znamená veriť v Božie Slovo a konať to, čo hovorí Boh.

8. VÝBER PRIATEĽOV

Pred tým, ako ste odovzdali svoj život Ježišovi, ste určite mali priateľov. Teraz, keď už nasledujete Ježiša, by ste mali tráviť čas s ľuďmi, ktorí Ho tiež nasledujú. Opustíte starých priateľov? Hovorte im o Ježišovi a ak by z nejakého dôvodu nesúhlasili, tak budete musieť na prvé miesto dať Ježiša a nie vašich priateľov.
Žalm 1:1
1 BLAHOSLAVENÝ muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.

9. SVETSKOSŤ

Jakub 4:4
4 Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta,
stáva sa nepriateľom Božím.
Biblia hovorí, že keď odovzdáte život Ježišovi, hoci sa nachádzate v tomto svete, už do neho nepatríte. To znamená, že nemáte žiť tak, ako tento svet: plný zmätku, nemorálneho života, podvodov, klamstiev, nevery…
Nechoďte rovnakým smerom, nežite preto, aby ste sa páčili ľuďom, aby ste si udržali vzhľad, vašu povesť, atď

10. SVEDČTE O JEŽIŠOVI

Marek 16:15
15 A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!
Svedčiť o Ježišovi znamená hovoriť vašim priateľom, rodine, atď., o tom, čo Ježiš urobil vo vašom živote. Svedčiť o Ježišovi je úlohou každého veriaceho.
Ako to robiť?
a) Citujte verše, ktoré hovoria o spasení:
Ján 3:16, Ján 14:6, Ján 1:12…
b) Nesnažte sa “presvedčiť” ľudí.
Vašou úlohou je len hovoriť Božie Slovo o spasení – siať dobré semeno.
c) Úlohou Svätého Ducha je presvedčiť človeka.
d) Úlohou človeka je prijímať a počúvať.
e) Nehádajte sa s človekom
Nesnažte sa prinútiť človeka, aby okamžite prijal Ježiša. Nechajte semeno vyrásť. Jedného dňa prinesie ovocie.
f) Buďte múdry
Nehovorte o Ježišovi naľavo a napravo každému, kto vám príde do cesty, no počkajte, kým sa objaví vhodná príležitosť na takýto rozhovor. Aby ste boli lepšie pripravení svedčiť o Ježišovi Kristovi, prečítajte si knihu “Evanjelizácia.”

4- CESTA S BOHOM

Táto cesta je súčasťou DUCHOVNEJ DIÉTY nevyhnutnej na to, aby ste duchovne rástli.

1- KURZ NOVOOBRÁTENÝCH

Je to prvý krok pre toho, kto odovzdal svoj život Ježišovi. Je to súhrn základných lekcií kresťanstva, aby sa človek naučil základy Ježišovho učenia.

2- ZÁKLADNÝ KURZ

Je to začiatok cesty a duchovného rastu každého novoobráteného.

3- DOPLŇUJÚCI KURZ

Je to kurz zameraný na prehĺbenie znalostí o Bohu, ktorý dopĺňa poznatky získané v základnom kurze.

4- VODNÝ KRST

Vodný krst slúži na to, aby človek mohol verejne vyhlásiť, že chce nasledovať Ježiša po všetky dni svojho života. Je to Božie prikázanie, ktoré naplnil samotný Ježiš, aby tak začal svoje povolanie. Taktiež je to smrť, skoncovanie s predošlým životom hriechu a zlozvykov, aby človek začal nový život podľa Božieho spôsobu.

5- DOMÁCE SKUPINY

V našej cirkvi máme víziu domácich skupín, aby ste tak mohli byť bližšie sprevádzaný, ako v rodine.
Čo je to domáca skupina?
Je to zhromaždenie uprostred týždňa, ktoré prebieha v utorok alebo v stredu v dome niektorého z bratov.
Účel domácich skupín
Domáce skupiny majú nasledovné ciele:
– Dať vám korene
– Upevniť vás v Ježišovi
– Upevniť vás v Božom Slove
– Upevniť vás v miestnej cirkvi
– Podporovať styk s dobrou spoločnosťou
Skutky 2:42
42 Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.
Príklad stromu:
Tým, že navštevujete domácu skupinu, získavate korene v Ježišovi tak, ako strom: Aby vonkajšia časť stromu priniesla dobré ovocie, musí mať silné a hlboko zakorenené korene pod zemou – tak je to aj s kresťanom, aby prinášal len dobré ovocie. Zakoreňuje sa v Ježišovi tak, že víťazí nad všetkými vetrami a útokmi diabla vo svojom živote. Na to existuje Manuál lekcií domácich skupín, ktoré sú založené na základných učeniach Krista.
Židom 6:1,2
1 Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha…

6- KRST V SVÄTOM DUCHU

Krst v Svätom Duchu je pre všetkých, pretože ako bol pokrstený Ježiš vo vode a zostúpil na neho Svätý Duch, tak aj každý novoobrátený kresťan potrebuje vo svojom živote tento krst.
Čo je to krst v Svätom Duchu?
Krst v Svätom Duchu je MOC ZHORA pre každého kresťana, aby mohol víťaziť vo svojom živote. Je to tretia Božia osoba, ktorá začne viesť, usmerňovať a posilňovať každého kresťana v Božej moci.
Kde a kedy prijať krst v Svätom Duchu?
Počas služby na nedeľných zhromaždeniach v každej miestnej cirkvi Maná každý novoobrátený, ktorý je pripravený, môže ísť prijať krst v Duchu Svätom položením rúk.
Skutky 8:15,17
15 ktorí, keď ta sišli, modlili sa za nich, žeby dostali Svätého Ducha,
17 Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha.