1 ÚVOD
V našej cirkvi žijeme vo veľmi krásnom období.
Mnohí veriaci poznajú Boha ako dieťa svoju mamu, ale nepoznajú Boha takého, aký je.

Učíme sa, čo sa Bohu páči a čo nie, čo Boh toleruje a čo netoleruje.
Cieľom tejto lekcie je:
spoznať Boha takého, aký je;
2- zakoreniť tieto pravdy v našich srdciach.

Matúš 7,21
Vďaka tomuto veršu vidíme, že:
1 – len tí, ktorí plnia Božiu vôľu, vstúpia do neba;
2- nie každý veriaci vstúpi do neba;
3-do neba vojdú len tí, ktorí sa nedopúšťajú neprávosti;

Mnohí ľudia nevstúpia do neba, pretože žili v neprávosti.

Základom prebudenia je pochopenie tohto:
1-Niektoré veci Boh netoleruje – hriechy proti Božej autorite;
2 – veci, ktoré Boh toleruje – telesné hriechy;
Potom musíme
1. Prestať robiť to, čo Boh netoleruje;
2-tolerovať to, čo Boh toleruje;

2-ORIGINÁLNY HRIECH
Genesis 1:16
Prvotným hriechom bola túžba vyrovnať sa Bohu. Neposlušnosť bola len dôsledkom.
Boh netoleruje, aby sa s ním niekto chcel porovnávať.

Diabol chcel byť rovný Bohu. Stal sa pyšným a rozhodol sa, že Boha nepotrebuje.

Zomrieť neznamená ísť do rakvy. Zomrieť znamená byť oddelený od Boha, nie získať večný život.

Sú ľudia, ktorí si zo seba robia Boha.
V dnešnom ľudstve toho vidíme veľa a Boh to netoleruje.

Nepravosť je neprávosť:
-neumierať pre seba;
-nepriznanie, že Boh je najvyšším Pánom;
-nepriznáme si, že On je pánom;
-nepriznanie, že Boh vie všetko;
-nepriznanie, že Boh má plné právo hovoriť človeku, čo je a čo nie je;
-nepripúšťame, že Boh má plné právo povedať, čo je pravda a čo lož;

Ľudia musia prijať, že nie sú stredom sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *