1- Ak osoba spozoruje alebo vie o nezrovnalostiach v morálke alebo vízii cirkvi Manna, má právo podať sťažnosť ombudsmanovi Manna.

2 – Podanie reklamácie podlieha nasledujúcim požiadavkám

a) Anonymita zo strany osoby, ktorá sťažnosť podáva, nie je povolená.
b) Sťažovateľ musí predložiť 2 alebo 3 svedkov podľa 1Tim 5:19.

3 – Reklamácia bude prijatá len na oficiálnom formulári vytvorenom na tento účel.

4 – Sťažovateľ sa musí jasne identifikovať, aby ho bolo možné kontaktovať a podať vyhlásenie pri začatí konania.

5 – Ak sťažovateľ spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky, mal by následne pristúpiť k vyplneniu formulára.